Γενικές πληροφορίες

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει προχωρημένες έννοιες τεχνολογίας λογισμικού όπως είναι τα σπονδυλωτά συστήματα λογισμικού (component-based software), οι ενδιάμεσες πλατφόρμες (middleware) και τα οικοσυστήματα λογισμικού (software ecosystems), καθώς και μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης όπως είναι οι αρχιτεκτονικές λογισμικού (software architectures) και τα πρότυπα σχεδιασμού (design patterns). Η ύλη του μαθήματος θα βασιστεί τόσο σε βιβλία αλλά και σε δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά, με στόχο να περιγράψουμε τις πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο.

Πέραν των θεωρητικών όρων που θα καλύψουν οι διαλέξεις, οι διδασκόμενοι αναμένεται επίσης να αποκτήσουν πρακτική εξάσκηση μέσω των εργαστηρίων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (lab exercises) θα καθοδηγούν στην εξοικείωση με τις διδασκόμενες έννοιες μέσω ανάπτυξης εφαρμογών για Android.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συμβόλαιο του μαθήματος.

Διαδικαστικές πληροφορίες

Κώδικας επικοινωνίας