Συμβόλαιο μαθήματος

Στόχος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει προχωρημένες έννοιες τεχνολογίας λογισμικού όπως είναι τα σπονδυλωτά συστήματα λογισμικού (component-based software), οι ενδιάμεσες πλατφόρμες (middleware) και τα οικοσυστήματα λογισμικού (software ecosystems), καθώς και μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης όπως είναι οι αρχιτεκτονικές λογισμικού (software architectures) και τα πρότυπα σχεδιασμού (design patterns). Η ύλη του μαθήματος θα βασιστεί τόσο σε βιβλία αλλά και σε δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά, με στόχο να περιγράψουμε τις πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο.

Πέραν των θεωρητικών όρων που θα καλύψουν οι διαλέξεις, οι διδασκόμενοι αναμένεται επίσης να αποκτήσουν πρακτική εξάσκηση μέσω των εργαστηρίων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (lab exercises) θα καθοδηγούν στην εξοικείωση με τις διδασκόμενες έννοιες μέσω ανάπτυξης εφαρμογών για Android.

Προαπαιτούμενα

Βασική προϋπόθεση είναι η όρεξη για μάθηση! Επιπλέον, οι φοιτητές θεωρείται ότι κατέχουν πολύ καλές γνώσεις σε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (κατά προτίμηση Java) καθώς και γνώσεις σε τεχνολογία λογισμικού. Αναφορικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής, οι φοιτητές θεωρείται ότι κατέχουν την ύλη των μαθημάτων EΠΛ 233 (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) και EΠΛ 361 (Τεχνολογία Λογισμικού).

Τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης φοιτητών

Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις (2 φορές τη βδομάδα) και με εργαστήρια (1 φορά τη βδομάδα). Η αξιολόγηση θα γίνει με εργαστηριακές ασκήσεις, ενδιάμεση εξέταση και τελική εξέταση. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Οι διαλέξεις θα γίνονται στα ελληνικά, αλλά το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (διαφάνειες διαλέξεων, βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες, κλπ) θα είναι στα αγγλικά.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα ποσοστά:

Ωστόσο, για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού στο μάθημα (δηλαδή τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στον σταθμισμένο μέσο όρο ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα είναι αυτός του σταθμισμένου μέσου όρου ενδιάμεσης και τελικής.

Ενδεικτική ύλη

Βιβλιογραφία

Το βασικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί στις διαλέξεις είναι το ακόλουθο:

Κατα τις διαλέξεις θα χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετο υλικό από βιβλία, δημοσιεύσεις και ιστοτόπους. Αυτά θα αναφέρονται στο πρόγραμμα του μαθήματος. Επιπρόσθετα, προτρέπεστε να ανατρέχετε και στο χρήσιμο υλικό από τη σελίδα του μαθήματος.

Συνεργασία

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μελετούν και να μαθαίνουν μαζί. Ωστόσο, οι εργασίες οι οποίες θα ετοιμαστούν και παραδοθούν στο πλαίσιο του μαθήματος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής προσπάθειας κάθε φοιτητή αποκλειστικά, εκτός εάν έχει ζητηθεί η συνεργασία σε ομάδες. Στην συνεργασία τους οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν το Gilligan's Island Rule: μπορείτε να συζητάτε προβλήματα εργασιών με τους συμφοιτητές σας, αλλά δεν πρέπει να παίρνετε μαζί σας οποιεσδήποτε σημειώσεις (ηλεκτρονικές ή όχι) από την συνεργασία αυτή, ούτως ώστε όταν ετοιμάζετε την εργασία σας να μπορείτε αυτόνομα να αναπαράγετε τα όσα καταλάβατε και μάθατε κατά την συνάντηση με τους συναδέλφους σας.

Γενικοί κανόνες

* Κάποιοι από τους γενικούς κανόνες και τους κανόνες συνεργασίας εμπνεύστηκαν από το συμβόλαιο του ΕΠΛ233