Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό τη διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού και την εφαρμογή αυτών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συμβόλαιο του μαθήματος.

Διαλέξεις

Εργαστήριο

Κώδικας επικοινωνίας